KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

TẦM NHÌN
(VISION)


Là trường đại học định hướng ứng dụng điển hình xuất sắc và đặc thù.
As a typical and outstanding application-oriented university.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
(CORE VALUES)


Tận tâm – Minh bạch – Sáng tạo – Thân thiện.
Dedication – Transparency – Creativity – Friendly.

TUYỂN SINH
(ADMISSIONS)


Tuyển sinh toàn quốc với 01 ngành bậc Tiến sĩ, 04 ngành bậc Thạc sĩ và 08 ngành bậc Đại học.
National enrollment with 01 doctoral degree, 04 master's majors, and 08 undergraduate majors.