KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TVU

TẦM NHÌN
(VISION)


Là trường đại học định hướng ứng dụng điển hình xuất sắc và đặc thù.
An outstanding, exemplary, and distinctive application-oriented university

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
(CORE VALUES)


Tận tâm – Minh bạch – Sáng tạo – Thân thiện.
Dedication – Transparency – Creativity – Friendly.

TUYỂN SINH
(ADMISSIONS)


Tuyển sinh toàn quốc với 01 ngành bậc Tiến sĩ, 02 ngành bậc Thạc sĩ và 08 ngành bậc Đại học.
Nationwide admission with one doctoral program, 02 master's programs, and 08 bachelor's programs.

Hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang Tiếng Việt sau 10 giây đếm ngược--> giây(s)!