THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC KỲ HÈ CHO SINH VIÊN - HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên - học sinh năm học 2016-2017

Trích thông báo số 02/TB-ĐT ngày 17/02/2017

         Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến: 08/05 đến 12/05/2017

         Thời gian xem kết quả đăng ký: ngày 19/05/2017

         Danh mục môn học, thời khoá biểu đăng ký môn học trong học kỳ hè được đăng trên website: http://ttsv.tvu.edu.vn và http://daotao.tvu.edu.vn. Yêu cầu sinh viên thời khoá biểu, số tín chỉ môn học, môn học theo chuyên ngành, số môn học cần đăng ký, thời gian theo kế hoạch trước và sau đăng ký.

xem chi tiết thông báo tại đây