THÔNG BÁO THI LẠI TỐT NGHIỆP NGÀY THI 18 - 19/03/2017

THÔNG BÁO

Về việc thi lại cho sinh viên - học sinh các khoá trước và

sinh viên - học sinh chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12/2016

          Căn cứ Quyết định số 4951/ QĐ-ĐHTV ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2016-2017;

          Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đến phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 5/3/2017

          Ngày thi tốt nghiệp: 18/03 và 19/03/2017

Biểu mẫu đăng ký thi lại tốt nghiệp