THÔNG BÁO MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, TRỢ CẤP XÃHỘI, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

tR

 

TRÍCH THÔNG BÁO PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - HỌC SINH

THÔNG BÁO

V/v thực hiện miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập

và Trợ cấp xã hội HK: 2, Năm học: 2016-2017

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGD&ĐT-TC-LĐTB&XH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2009 của liên Bộ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH;

Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc thực hiện Miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội năm học 2016-2017 như sau:

I. Đối tượng:

Sinh viên xem Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách HK2, NH: 2016-2017 để biết đối tượng được hưởng các chế độ và làm các thủ tục theo hướng dẫn.

Lưu ý:

Sinh viên đã làm Đơn xin miễn giảm học phí và đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ Chi phí học tập ở HK1, NH 2016-2017 thì HK 2 này cần lưu ý:

- Sinh viên thuộc các đối tượng: Con người có công với cách mạng, Con thương binh, Con bệnh binh, khuyết tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ …. không cần làm lại các thủ tục ở KH 2.

- Sinh viên thuộc các đối tượng: sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn: Xác nhận Hộ khẩu do địa phương cấp.

- Sinh viên thuộc hộ nghèo, Hộ cận nghèo: Nộp bản phô tô công chứng Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2017 hoăc Giấy xác nhận Hộ nghèo/cận nghèo năm 2017, không cần làm thêm các mẫu Đơn.

- Sinh viên lần đầu làm chế độ miễn giảm học phí và các chế độ khác: thì làm thủ tục đầy đủ (gồm đơn và các thủ tục kèm theo)

 II. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 31/3/2017.

Mẫu đơn Miễn giảm học phí

Mẫu đơn trợ cấp xã hội

Mẫu đơn hỗ trợ chi phí học tập

Thời gian sinh viên, học sinh bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được xét miễn giảm học phí.

Khoa chỉ đạo GVCN hoặc Cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhỡ SV-HS của lớp mình hoàn thành hồ sơ miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội đúng thời gian quy định. Phòng Công tác SV-HS không chịu trách nhiệm những trường hợp thiếu, sót, ảnh hưởng đến quyền lợi sinh viên.

Nơi nhận:

      - Các Phòng, Khoa;

        - Niêm yết;

        - Lưu CTSV- HS.

                   

             TL.TRƯỞNG PHÒNG

         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                             (Đã ký)

                       Trần Thị Cúc