THÔNG BÁO DỰ BUỔI TUYÊN TRUYỀN VÙNG ĐẤT LỊCH SỬ NAM BỘ VIỆT NAM 2016

THÔNG BÁO

Về việc điều động Sinh viên- học sinh tham dự

Buổi tuyên truyền Lịch sử vùng đất Nam bộ Việt Nam năm 2016

 

Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/BCĐTNB, ngày 20/10/2016 của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ về việc tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam bộ năm 2016;

Nhằm cung cấp thông tin, kiến thức mới, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên học sinh nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo,… về Lịch sử vùng đất Nam bộ Việt Nam do Tiến sĩ, Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần báo cáo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị lãnh đạo các Khoa, đơn vị điều động Sinh viên – học sinh (SV-HS) tham dự buổi tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ Việt Nam, như sau:

1. Thành phần tham dự: là sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Trà Vinh.

2. Phân bổ số lượng: Tộng cộng 522 người

TT Tên Khoa Số lượng Ghi chú
1 Sư phạm 50 Ưu tiên sinh viên người dân tộc thiểu số
2 Kinh tế, Luật 70
3 Kỹ thuật & Công nghệ 60
4 Y - Dược 70
5 Hoá học ứng dụng 30
6 Nông nghiệp Thuỷ sản 50
7 QTVP - VNH - TV 50
8 Ngôn ngữ - VHNT - Khmer Nam bộ 50
9 Ngoại ngữ 40
10 Khoa lý luận Chính trị 52
Tổng cộng 522

2. Thời gian: bắt đầu lúc 13g30 ngày 17/11/2016 (sinh viên có mặt trước 10 phút để điểm danh)

                                                                                                    

3. Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Tỉnh Trà Vinh (Khu sân bay cũ), Đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, Phường 7, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Lưu ý:

- Quy định trang phục: mặc áo Thanh niên Việt Nam bỏ vào quần.

          - Các Khoa chịu trách nhiệm lập danh sách, điểm danh, sinh hoạt với SV-HS tham dự (đủ số lượng, đúng thời gian, trang phục đúng quy định, nghiêm túc, trật tự); đồng thời cử viên chức quản lý SV-HS trong suốt buổi sinh hoạt.

          - Danh sách SV-HS tham dự gửi về Phòng Công tác Sinh viên, học sinh (gặp thầy Bùi Thành Dự). Hạn chót cuối buổi sáng ngày 15/11/2016.

          Vì tính chất quan trọng của buổi tuyên truyền, đề nghị lãnh đạo các Khoa chỉ đạo thực hiện theo đúng sự phân công của Ban Giám hiệu nhà trường để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

                                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              

Nơi nhận:                                                                                                                                     (Đã ký)

    - Các khoa (thực hiện)

    - Lưu: VT, CTSVHS.                                                                                         

                                                                                                                 Thạch Thị Dân