THÔNG BÁO TẬP HUẤN KỸ NĂNG MỀM VỚI TS BRIAN DICK

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên với Tiến sĩ Brian Dick

Trường Đại học Vancouver Island - Canada tháng 11/2016

- Chuyên đề: Tư duy phê phán (Critical thinking)

- Số lượng: 40 sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

- Thời gian: Ngày 23/11/2016 (sáng 7:30-11:00; Chiều: 13:30-17:00)

- Địa điểm: Phòng họp 3 - Khu hiệu bộ

- Thời gian đăng ký: lập danh sách theo mẫu gửi về Văn phòng khoa cho cô Diễm đến hết ngày 21/11/2016 (danh sách có cố vấn học tập phê duyệt)

(trích thông báo số 99/TB-TT.D&H ngày 10/11/2016)